POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.marrodent.pl, zwanego dalej „sklep Marrodent” lub „e-sklep”. Celem Polityki Prywatności oraz informacji o plikach cookies jest określenie zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez Marrodent sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Z. Krasińskiego 31, w ramach sklepu internetowego sklep.marrodent.pl. Sklep internetowy Marrodent dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie poufności w przekazywanych informacjach osobowych, w tym bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych w ramach e-sklepu.

1. DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:
  1. Administratorze – należy przez to rozumieć Marrodent sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Z. Krasińskiego 31 (dalej: „Administrator” lub „Marrodent”);
  2. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
  3. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności;
  4. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  5. Sklep internetowy, e-sklep – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.sklep.marrodent.pl;
  6. Użytkownik. Klient – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą e-sklep lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  7. Pliki cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową; cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu; plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika; pliki cookies pomagają analizować ruch internetowy; Pliki cookies umożliwiają dostosowywać operacje Użytkownika do jego potrzeb, upodobań i niechęci poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach Użytkownika. Większość cookies nie zbiera danych osobowych identyfikujących Użytkownika, a zamiast tego gromadzi bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki Użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub ogólną lokalizację Użytkownika. Jednakże, pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych korzystaniem z e-sklepu przez Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności, zgodnie z przepisami RODO. Informujemy że nie zamierzamy przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

a. Administrator danych osobowych.

Właścicielem sklep.marrodent.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Marrodent sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Z. Krasińskiego 31, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048347, będąca operatorem sklepu internetowego www.sklep.marrodent.pl tel. +48 728 307 431,
e-mail: rodo@marrodent.pl.

b. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika.

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w tym wygenerowania zamówienia złożonego za pośrednictwem e-sklepu;
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora - w celu marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych.
 4. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika - w tym, w celu rejestracji konta w e-sklepie, przesyłania newslettera,
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również:
 6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. zm.);
 7. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017.1221 z późn. zm.);
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa Dz.U.2018.800 z późn. zm.).

c. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora.

 1. Administrator pozyskuje dane Użytkowników w następujący sposób:
 • poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu kontaktu, zamówienia;
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe);
 1. Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz swoimi danymi niezbędnymi do dokonania bieżącego zadania (np. złożenia zamówienia), które gromadzone są przez Administratora. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. W czasie korzystania z serwisu sklep.marrodent.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania e-sklepu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:
 • Rejestracja konta w sklep.marrodent.pl

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do utworzenia indywidualnego konta w sklep.marrodent.pl. i zarządzania nim:

- imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

- numer NIP

- adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo)

Podczas rejestracji konta w sklep.marrodent.pl, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zostać w późniejszym czasie przez niego zmienione.

 • Zamawianie usług i produktów bez rejestracji

Zamawianie usług i produktów oferowanych w sklep.marrodent.pl bez zakładania indywidualnego konta wymaga podania w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

- numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców

- adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i województwo)

 • Subskrypcja newslettera sklep.marrodent.pl

Przesyłanie Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga podania danych niezbędnych do wysyłki:

- adres e-mail

d. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, w szczególności, podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, podmioty realizujące wysyłki, zapewniające usługi dodatkowe związane z zawartą transakcją, biorące udział w obsłudze reklamacji, banki, dostawcy usług hostingowych, podmioty realizujące usługi w zakresie IT, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe, pocztowe, podmiot utylizujący – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Marrodent udostępni je uprawnionym organom państwowym.

e. Okres przechowywania danych osobowych.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym, wykonania umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

f. Uprawnienia Klienta.

 1. Administrator przykłada wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji. Podawanie danych przez Użytkownika e-sklepu jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z funkcji e-sklepu do zamówienia i realizacji zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży), rejestracji konta.
 2. W każdej chwili można zrezygnować z powierzenia danych Administratorowi, dobrowolnie rezygnując z wykorzystania wyżej wymienionych funkcjonalności e-sklepu. Dane osobowe pozostawione w e-sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.
 5. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem pod adresem rodo@marrodent.pl

g. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:
  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 2. Ponadto Administrator regularne testuje i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 h. Profilowanie.

W ramach sklep.marrodent.pl Marrodent może automatycznie dopasowywać treści do potrzeb Klientów poprzez analizę ich osobistych preferencji, przy wykorzystaniu podanych przez nich danych osobowych (profilowanie). Jeśli Użytkownikowi nie podoba się takie działanie, to należy skontaktować się z Administratorem na adres: rodo@marrodent.pl. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dopasowywania przez Administratora ofert dla Klienta. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

3. PLIKI COOKIES.

a. Podmiot zamieszczający.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika e-sklepu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator e-sklepu jest Marrodent.

b. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator korzysta z Plików cookies oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności e-sklepu Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z e-sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania e-sklepu. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z e-sklepu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych e-sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika e-sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy e-sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach e-sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  2. „stałe” (persistent cookies) będące Plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:
  1. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
   i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  2. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z e-sklepu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;
  3. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących e-sklepu.

c. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator informuje, że przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy e-sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika e-sklepu.
 3. Więcej informacji na temat Plików cookies można znaleźć także w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące adresy:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 1. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej. Brak obsługi plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności e-sklepu.

4. Zmiana polityki prywatności i postanowienia dodatkowe.

Marrodent zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.sklep.marrodent.pl.

a. Na stronie e-sklepu Administratora mogą zostać zamieszczone linki do innych stron WWW, Administrator jednak nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad przetwarzania danych na tych stronach.

5. Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: +48 33 812 70 50 lub adresem e-mail: rodo@marrodent.pl