Jodoform 30 g Cerkamed

80,00 zł
Dostępny Wysyłka 1-2 dni robocze

Jodoform używany jest do leczenia kanałowego zębów - wchodzi w skład niektórych past do wypełnień kanałowych. Stosowany do leczenia zgorzeli miazgi w zębach mlecznych, leczenia zapaleń miazgi w zębach mlecznych połączonego z jej dewitalizacją oraz leczenia zapaleń tkanek okołowierzchołkowych w zębach stałych z nieuformowanymi i uformowanymi korzeniami, którym towarzyszy uporczywy wysięk.

Cechy główne:

  • długotrwałe działanie antybakteryjne,
  • daje także słaby efekt znieczulający,
  • osusza wysięk,
  • hamuje krwawienie,
  • po zetknięciu z tkanką, a zwłaszcza z wydzieliną surowiczą lub ropną, ulega stopniowemu rozkładowi, wydzielając wolny jod, co daje właściwości antyseptyczne.

Opakowanie: pojemnik 30 g, łyżeczka

SZCZEGÓŁY:

Jodoform czystość farmakopealna (USP)

ZAGROŻENIE:

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P261 - Unikać wdychania pyłu/mgły.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.


PRZECHOWYWANIE:

P403+P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P410 - Chronić przed światłem słonecznym.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P232 - Chronić przed wilgocią. Przechowywać w suchym miejscu.